GE CCS dual Hor Monitor desk T

创建数据表

选择右侧的选项并创建自定义数据表。

请求更多信息

M Series 齐平滑道架上的 GE CARESCAPE 中央观测站双显示器

显示器架

  • å¯ä»¥è°è转ç¯ï¼+/- 20 度æ 360 度ï¼
  • éåå¨æéç空é´ä¸­ä½¿ç¨
  • 产åééï¼1 ç£/0.5 åå
  • 注æï¼æ»ééåç¬è´­ä¹°

WMM-0005-04

FLP-0008-28

键盘架

WMM-0005-02

WM-0010-65

WM-0023-56

CPU 架

FLP-0001-10

Recommended Accessories
滑道选件

  • 防震滑道
  • 包含安装硬件和说明
  • 经 OSHPD 预先批准:WC-0002-03、-05、-07、-09、-11 和 -15。

WC-0002-11

WC-0002-13

WC-0002-15